Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

CAPITOLUL VI

 • Art. 106.
  1) C.A.A. din România este o persoană juridică de interes public, autonomă, învestită cu personalitate juridică, având patrimoniu şi buget proprii. C.A.A. funcţionează în cadrul U.N.B.R.
  2) Organizarea şi funcţionarea C.A.A. se stabilesc în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de propriul statut.
 • Art. 107.
  1) În scopul descentralizării şi al eficientizării activităţii, C.A.A. poate înfiinţa filiale sau sucursale pe lângă barouri.
  2) Filialele C.A.A. sunt entităţi de interes public, cu personalitate juridică, buget şi patrimoniu proprii.
  3) Sucursalele sunt dezmembrăminte ale C.A.A., fără personalitate juridică, şi care se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale Statutului C.A.A.
  4) Organizarea şi funcţionarea filialelor şi sucursalelor C.A.A. se stabilesc în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul C.A.A.
 • Art. 108.
  1) Organele executive de conducere ale C.A.A. sunt:
  a) Consiliul de administraţie;
  b) preşedintele Consiliului de administraţie.
  2) Consiliul de administraţie al C.A.A. este format din 7 membri, dintre care 5 avocaţi în activitate şi 2 avocaţi pensionari, cu o vechime de cel puţin 15 ani în profesie, aleşi de Consiliul U.N.B.R. din filiale diferite, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
 • Art. 109.
  1) Consiliul de administraţie al C.A.A. se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.
  2) Consiliul de administraţie al C.A.A. este legal întrunit în prezenţa a cel puţin 5 membri şi ia decizii cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
  3) La şedinţele Consiliului de administraţie al C.A.A. pot participa specialişti, în calitate de invitaţi, cu rol consultativ.
  4) În activitatea sa, Consiliul de administraţie al C.A.A. emite hotărâri şi decizii.
  5) Hotărârile şi deciziile Consiliului de administraţie al C.A.A., de interes general pentru sistem, se comunică filialelor/sucursalelor C.A.A. şi barourilor şi se publică pe pagina de internet a C.A.A. în termen de 10 zile de la adoptare. Acestea intră în vigoare în termen de 5 zile de la publicare sau la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul lor.
  6) Barourile şi filialele/sucursalele C.A.A. vor asigura publicitatea hotărârilor şi deciziilor Consiliului de administraţie al C.A.A. inclusiv pe propriile pagini de internet.
 • Art. 110.
  1) Sediul C.A.A. este în municipiul Bucureşti.
  2) C.A.A. îşi elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Congresului Avocaţilor din România.
  3) Statutul C.A.A. cuprinde, printre altele, atribuţiile Consiliului de administraţie al C.A.A., ale preşedintelui C.A.A., organizarea şi funcţionarea C.A.A., a filialelor şi sucursalelor C.A.A., precum şi a Comisiei de cenzori a C.A.A.
 • Art. 111.
  1) (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Consiliul de administraţie al C.A.A. îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
  a) asigură în cadrul sistemului unic, propriu, de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale aplicarea prevederilor prezentei legi, ale Statutului C.A.A., ale hotărârilor Congresului avocaţilor şi Consiliului U.N.B.R., atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor şi sucursalelor;
  b) înfiinţează filiale şi sucursale cu avizul prealabil al Consiliului U.N.B.R.
  2) Celelalte atribuţii ale Consiliului de administraţie al C.A.A. se stabilesc prin Statutul C.A.A.
 • Art. 112.
  1) Consiliul de administraţie al C.A.A. poartă răspunderea directă privind modul de administrare şi gestionare a fondului de rezervă prelevat lunar de la filiale, a fondului pentru funcţionarea la nivel central a C.A.A., precum şi a patrimoniului C.A.A.
  2) Patrimoniul C.A.A. poate fi folosit în activităţi economice, producătoare de venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea Consiliului U.N.B.R.
 • Art. 113.
  1) În cadrul C.A.A. se constituie şi funcţionează Comisia de cenzori.
  2) Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un avocat pensionar, aleşi de Congresul avocaţilor pentru o perioadă de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.
  3) Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi preşedintele şi vicepreşedintele.
  4) Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.
  5) Atribuţiile Comisiei de cenzori se stabilesc prin Statutul C.A.A.
 • Art. 114.
  a) a) colectează şi virează contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
  b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului;
  c) organizează şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale;
  d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea patrimoniului, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;
  e) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
  f) asigură evidenţa tuturor contribuabililor filialei/sucursalei la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
  g) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pe baza codului numeric personal;
  h) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat al filialei/sucursalei;
  i) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;
  j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
  k) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în Statutul C.A.A.