Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

CAPITOLUL II

 • Art. 10.
  1) Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor are buget propriu.
  2) Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului.
  3) Bugetul este elaborat anual de C.A.A., pe baza propunerilor filialelor, şi este supus aprobării Congresului avocaţilor, conform legii.
 • Art. 11. - Structura veniturilor sistemului cuprinde:
  a) contribuţii lunare obligatorii ale fiecărui avocat înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei, stabilite periodic de Consiliul U.N.B.R. – la propunerea Consiliului de administraţie al C.A.A. – pentru acoperirea nevoilor de plată ale sistemului;
  b) contribuţii lunare facultative ale fiecărui avocat înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul dintre asigurător şi asigurat, în forma reglementată de Consiliul U.N.B.R.;
  c) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;
  d) dobânzi din plasamente;
  e) majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii;
  f) donaţii, subvenţii şi alte venituri prevăzute de lege sau de Statutul C.A.A.
 • Art. 12. - Structura cheltuielilor sistemului cuprinde:
  a) contravaloarea prestaţiilor de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
  b) cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului;
  c) finanţarea unor investiţii proprii;
  d) alte cheltuieli prevăzute de lege sau de Statutul C.A.A.
 • Art. 13. 1) Din veniturile prevăzute la art. 11 se prelevă anual o cotă de cel puţin 5% pentru constituirea unui fond de rezervă al sistemului C.A.A.
  2) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul de administraţie al C.A.A.
  3) Consiliul U.N.B.R., pe baza unei analize de specialitate, poate modifica, prin hotărâre, cota pentru constituirea fondului de rezervă, cu respectarea plafonului prevăzut la alin. (1).
  4) Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni, raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent. Fondul de rezervă se completează în anii în care bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi şi asigurări sociale ale avocaţilor este excedentar şi numai după acoperirea deficitelor bugetului din anii precedenţi.
  5) Fondul de rezervă se reportează în anul următor, urmând a fi completat în condiţiile prezentului articol.
 • Art. 14.
  1) Fondul de rezervă se gestionează centralizat de Consiliul de administraţie al C.A.A., în cont distinct.
  2) Filialele vor vărsa lunar, din sumele încasate, în contul C.A.A., suma prelevată pentru constituirea fondului de rezervă, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii pentru care se achită contribuţia.
  3) Depăşirea termenului de virare de către filiale a acestor contribuţii atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,02%, aplicat la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere.
  4) Obligaţia la plata majorărilor de întârziere revine, în solidar, tuturor membrilor consiliului de administraţie al filialei şi conducătorului serviciului de contabilitate sau persoanei care are drept de semnătură pentru activitatea financiar-contabilă a filialei.
  5) Gestionarea fondului de rezervă este supusă controlului şi aprobării Consiliului U.N.B.R.
 • Art. 15.
  1) Pentru cheltuielile necesare funcţionării C.A.A., filialele vor contribui lunar cu o cotă de cel mult 5% din valoarea totală a contribuţiilor la sistem efectiv încasate. Consiliul U.N.B.R. va stabili în fiecare an, prin hotărâre, cota de contribuţie, în funcţie de situaţia financiară a sistemului.
  2) Hotărârile Consiliului U.N.B.R. prevăzute la alin. (1) şi la art. 13 alin. (3) sunt supuse ratificării Congresului avocaţilor.
 • Art. 16.
  1) Eventualul deficit curent al bugetului sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, la nivel central sau al filialelor C.A.A., se acoperă din disponibilităţile din bugetul sistemului din anii precedenţi.
  2) În situaţia în care deficitul la nivelul filialelor C.A.A. nu se acoperă în condiţiile alin. (1), pentru diferenţă, deficitul se acoperă de către C.A.A. din disponibilităţile fondului centralizat de rezervă, după o analiză şi verificare temeinice ale acestuia.
 • Art. 17.
  1) În cadrul bugetului sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se constituie şi se finanţează două fonduri specializate, distincte:
  a) fondul de pensii al avocaţilor;
  b) fondul pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.
  2) Obligaţiile de plată ale fondului de pensii sunt reprezentate exclusiv de plata categoriilor de pensii prevăzute în cap. IV din prezenta lege.
  3) Obligaţiile de plată ale fondului pentru alte drepturi de asigurări sociale sunt reprezentate de plata unor drepturi de asigurări sociale prevăzute în cap. V din prezenta lege, precum şi de acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale C.A.A., filialelor sau sucursalelor.
  4) Prin Statutul C.A.A. se stabilesc procentele de plată unică pentru fondul de pensii şi pentru fondul de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi modul de gestionare a fondurilor specializate.
 • Art. 18.
  1) Pentru protejarea intereselor asiguraţilor, C.A.A. monitorizează solvabilitatea fondului de pensii şi a fondului pentru alte drepturi de asigurări sociale.
  2) Monitorizarea solvabilităţii se realizează prin evaluarea actuarială a fondurilor sistemului, efectuată de către specialişti în domeniu.
  3) Evaluarea actuarială se realizează în mod distinct pe fiecare fond al sistemului şi urmăreşte determinarea cel puţin a următoarelor elemente:
  a) valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor viitoare de plată;
  b) valoarea actuarială prezentă a contribuţiilor viitoare;
  c) valoarea rezervei tehnice necesare;
  d) valoarea ratei de finanţare.
  4) Consiliul U.N.B.R. sau Consiliul de administraţie al C.A.A. poate stabili cerinţe suplimentare asupra evaluării actuariale.