HOTĂRÂREA nr. 227

10-11 decembrie 2021, privind cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul C.A.A.

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 10-11.12.2021;

În baza rezultatelor expertizelor actuariale ale sistemului care indică o subfinanțare pe termen mediu și lung, cu o rată de finanțare în ultimii ani între 75 și 79%;

Având în vedere art. 67 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților care prevede că măsurile luate în sistemul C.A.A. trebuie să urmărească menținerea unei rate de finanțare de cel puțin 100%, în scopul atingerii acestui obiectiv;

Văzând ”Raportul de analiză actuarială – studiu de solvabilitate sistem” din martie 2020 care a evaluat soluțiile de optimizare a parametrilor sistemului pentru atingerea ratei de finanțare de 100% și scenariile analizate, respectiv creșterea cotei de contribuție individuală obligatorii de la 11% la mai multe niveluri de referință (cuprinse între 13% și 17%), din care scenariul cu creșterea cotei la 13% ducea la concluzii nesatisfăcătoare (creșterea ratei de finanțare fără a atinge însă procentul de 100%), și concluzia că o creșterea de cel puțin 14% poate atrage, pe baza unui program riguros (de supraveghere și corelare a tuturor indicatorilor de stabilitate ai sistemului), o cotă de finanțare de 100%;

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 10-11.12.2021, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

 • Art. 1.
  (1) - Contribuția individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 14% din venitul brut lunar realizat din profesie.
  (2) - Atingerea cotei de contribuție individuală obligatorie se va realiza în 3 ani consecutiv după cum urmează:
  a) - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, de 12% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat (11%+1%);
  b) - Începând cu data de 01 ianuarie 2023, de 13% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat (12% + 1%);
  c) - Începând cu data de 01 ianuarie 2024, de 14% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat (13% + 1%);
  (3) - Contribuția minimă obligatorie și contribuția maximă sunt cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului UNBR, așa cum prevede art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016.
 • Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.
 • Art. 3. - Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.