HOTĂRÂREA nr. 228

10-11 decembrie 2021, privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 10-11.12.2021;

Având în vedere art. 67 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților care prevede că măsurile luate în sistemul C.A.A. trebuie să urmărească menținerea unei rate de finanțare de cel puțin 100%, în scopul atingerii acestui obiectiv;

Luând în calcul rata inflației de 7,94%, pe perioada octombrie 2020-octombrie 2021 care a fost avută în vedere la stabilirea venitului de referință de 3.066 lei în sistemul C.A.A. pe anul 2022;

Având în vedere că, pentru venitul de referință propus de CAA și aprobat de Consiliul UNBR în cuantum de 3.066 lei, actuala cotă de contribuție minimă duce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic decât 1 punct de pensie lunară, ceea ce ar conduce la dezavantaje majore pentru contribuabili, precum și faptul că actuala cotă maximă de contribuție ar conduce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic decât 5 puncte de pensie lunară, situație ce conduce la necesitatea corelării dintre cota individuală minimă obligatorie a avocaților definitivi și cota maximă de contribuție obligatorie, în raport de care se determină punctajul realizat de avocați pentru calcularea pensiilor ce li se cuvin,

Ținând cont de faptul că pentru venitul de referință de 3.066 lei și cota procentuală de contribuție de 12%, pentru acumularea unui punct de pensie contribuția este cea aferentă venitului de referință (3.066 x 12% = 367,92 lei, întregit 368 lei), iar pentru acumularea a 5 puncte de pensie contribuția este cea aferentă a 5 venituri de referință (3.066 x 5 x 12% = 1.839,60 lei, întregit 1.840 lei)

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 10-11.12.2021, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

 • Art. 1.
  (1) - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cota de contribuție individuală obligatorie este de 12% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie.
  (2) - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este de 368 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.066 lei inclusiv.
  (3) - Se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei, aferentă unui venit brut de până la 666 lei inclusiv.
  (4) - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cota maximă de contribuție obligatorie este de 1.840 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut începând de la 15.326 lei.
 • Art. 2. - Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. prevăzute la art. 1 se aplică pentru veniturile realizate din onorariile de avocat începând cu data de 01 ianuarie 2022.
 • Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.
 • Art. 3. - Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.